Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Stadgar Svanskog Fibernät

STADGAR FÖR SVANSKOG FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING
§ 1-23

Antagna av föreningens medlemmar vid två extra föreningstämmor 2014-06-01 och 2015-06-14.

§1 FIRMA
Föreningens namn är Svanskog fibernät ekonomisk förening nedan kallad föreningen.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i SÄFFLE KOMMUN.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Svanskog med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna
samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 18.000 SEK per, av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant med 100 SEK när medlemskap har beviljats och fastighetsavtal tecknats,resterande skall inbetalas då styrelsen så påfodrar. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst
500SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller
fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen
eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning
till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om
uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur
föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske
skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande
väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på
två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig
själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande
ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
1l. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts
till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före
föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra
föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om
detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ l9 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett,
enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen
påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT
1 övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667