Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Kallelse till extrastämma nummer 2

2015-09-16 19:00
2015-09-16 20:00

Kallelse till extra föreningsstämma
Alla medlemmar i Gillberga Fiber ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma Onsdagen den 16 september 2015 kl. 19.00 i Kålsäters Bygdegård
Information: Under en längre tid har vi arbetat för att fusionera vår förening med flera av de andra landsbygdsfiberföreningarna i Säffle. De föreningar som ingår i fusionsplanen är följande, Bro , Gillberga , Huggenäs , Tveta, Stubbkärr-Bäckelid, Södra Ny och Södra Näsets fiberföreningar.
Förslaget är att göra en solidarisk fusion. Detta betyder att alla föreningar som går samman tar med sig sina tillgångar/skulder in i den nya föreningen. Den nya föreningen tar över framtida kostnader och intäkter. En del uppgifter ligger kvar på de ”gamla föreningarna” ex. att medlemsmatrikel och markavtal är uppdaterat inför slutförandet av fusionen. Alla medlemmar i de ”gamla” föreningarna blir automatiskt medlemmar i den ”nya”.Initialt kommer styrelsen i den nya föreningen bestå av en delegat från varje av de fusionerade föreningarna.
Denna stämma är den tredje av 3 som behöver hållas för att genomföra fusionen. Den första hölls i mars då stämman utsåg revisor Ulf Selander, Grant Thornton att granska fusionsplanen. Vid den andra stämman som hölls den 27/8 togs ett enhälligt beslut att genomföra fusionen. Den tredje stämman krävs för att konfirmera det beslut som togs på stämma nr 2. Vid denna stämma krävs att minst 2/3 av de röstberättigade röstar för fusion för att beslutet skall bli gällande.
Det är viktigt att du som medlem är delaktig och tar ställning samt deltar på stämmorna för beslut och information.
Mer information kommer att ges på stämman och kan laddas ner från vår hemsida www.fibernat.se

Dagordning för extra föreningsstämma
Stämmans öppnas
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Godkännande av röstlängd
Val av 2 st justeringspersoner tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Information och frågestund om fusionen.
Beslut: Skall Gillberga Fiber ingå i den planerade fusionen med ovanstående uppräknade fiberföreningar.
Stämman avslutas

Välkomna!
/Styrelsen