Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Fusion av fiberföreningar 2015

Sju fiberföreningar har inlämnat en fusionsplan till Bolagsverket som syftar till att bilda en gemensam förening under 2015.
Här följer en bakgrund till beslutet och en plan för hur det går till.

Vilka föreningar ingår i fusionen?
Bro Fibernät Ekonomisk förening
Gillberga Fiber Ekonomisk förening
Huggenäs Fiber Ekonomisk förening
Södra Ny Fiber ekonomisk förening
S:a Näsets Fibernät Ekonomisk förening
Tvetas Fibernät Ekonomisk förening
Bäckelid Stubbkärr fibernät Ekonomisk förening

Varför vill ni genomföra den?
Vi har lämnat uppbyggnadsfasen och behovet av det lokala engagemanget har minskat. Genom att gå samman kan vi rationalisera administrationen.

Hur kommer den genomföras?
Vi kallar det för en solidarisk fusion där alla föreningar går in med de tillgångar och de medlemmar de har. Utifrån det gemensamma egna kapitalet kommer en ny medlemsinsats att fastställas. Ingen kommer behöva betala in extra andelskapital och ingen kommer heller få något tillbaka i samband med denna process. De till gångar som föreningen förfogar över kommer fortsatt finnas kvar som en ekonomisk buffert.
I praktiken är det sex föreningar som går samman med den sjunde och den övertagande föreningen är Bro fibernät.

Hur stor blir den nya föreningen?
Den nya föreningen kommer ha cirka 1 400 anslutningar och blir därmed en av landets största fiberföreningar.

Vilka kommer vara ägare?
Idag äger föreningarna 50% av nätet och det kommunala bolaget Säkom 50%. Varje förening har andel i föreningarnas hälft utifrån sin storlek.
Vid fusionen kommer alla medlemmar i de tidigare föreningarna automatiskt föras över till den nya föreningen och de andelar som varje förening hade, kommer läggas samman. Den nya föreningen kommer ha cirka 1400 anslutningar och äga cirka 28% av hela Säffle fibernät.

Varför ingår inte alla föreningarna i Säffle?
Av föreningarna i Säffle kommun har sex av 10 valt att ingå. Dessutom tillkommer en förening i Grums kommun. De övriga fyra har av olika skäl valt att inte ingå i arbetet.

Är detta en början på en försäljning av nätet?
Nej, tvärtom. Ambitionen från de ingående föreningarna är att behålla ett lokalt föreningsägande och att denna fusion ökar möjligheterna att ha det. Istället för sju mindre föreningar blir vi nu en större.

Hur påverkas drift och underhåll av nätet?
Inte alls. Den nya föreningen kommer underteckna ett samarbetsavtal med Säffle Kommunikation som är likalydande med det som varje förening har idag. Även framöver kommer intäkter och kostnader fördelas solidariskt över hela Säffle fibernät. Däremot har vi möjligheter att få en stabil medlems- och ekonomiadministration.

Hur ser tidsplanen ut?
Flertalet av de ingående föreningarna godkände fusionstankarna redan 2011. Våren 2015 hölls extrastämmor där medlemmarna ånyo beslutade att gå vidare genom att tillsätta en gemensam auktoriserad revisor.
30 juni 2015 lämnades fusionsplanen in till Bolagsverket.
Under en månad kommer denna nu kungöras och därefter ska de ingående föreningarna ha extrastämmor där medlemmarna godkänner fusionen.
När detta är gjort påbörjas arbetet med att slå ihop föreningarna.

Vad händer med markavtalen?
De markavtal som respektive förening har med markägarna kommer tas över av den nya föreningen. just nu pågår arbetet med att få dessa avtal korrekta i de fall då det saknas underskrifter av olika skäl. Detta för att förbereda för att bilda ledningsrätt på nätet.

Hur påverkar detta den gemensamma föreningen Säfflebygdens fibernät?
De tio medlemmarna i SäBy har gemensamt beslutat att likvidera den föreningen då den inte längre har någon funktion. Projektet är sedan länge avslutat och de avtal som finns med nätbolaget Säkom sluts mellan respektive förening. Likvidationen kommer ske under 2015.