Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Extrastämma inför fusion av Gillberga fiber

2015-03-31 19:00
2015-03-31 20:00

Alla medlemmar i Gillberga Fiber ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma
Tisdag 31 mars kl. 19.00 i Kålsäters Folkets hus.

Information: Under en längre tid har vi arbetat för att fusionera vår förening med flera av de andra landsbygdsfiberföreningarna i Säffle. De där det är aktuellt är de föreningar som tecknat avtal med SäKom.
Förslaget är att göra en solidarisk fusion. Detta betyder att alla föreningar som går samman tar med sig sina tillgångar in i den nya föreningen. Den nya föreningen tar över framtida kostnader och intäkter med undantag för det arbetet som kvarstår i föreningarna med ledningsrätt mm.
Alla medlemmar i de ”gamla” föreningarna blir automatiskt medlemmar i den ”nya”.
Initialt kommer styrelsen i den nya föreningen bestå av en delegat från varje av de fusionerade föreningarna.
Denna stämma är den första av 3 som behöver hållas för fusionen (inklusive ordinarie stämma). Det är viktigt att du som medlem är delaktig och tar ställning samt deltar på stämmorna för beslut och information. Denna stämma startar processen, den tar inte beslut att genomföra fusionen.

Vi tror att fusionen kan vara genomförd i under hösten 2015. Efter det kommer vår förening att upphöra.

Dagordning för extra föreningsstämma
Stämmans öppnas
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Godkännande av röstlängd
Val av 2 st justeringspersoner tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Information och frågestund om fusion
Beslut1: Vill föreningens medlemmar ingå en fusion med några av de andra fiberföreningarna i Säffle?
Beslut2: Kan stämman utse Ulf Selander, Grant Thornton revisions företag till revisor för att granska fusionsplanen?

Stämman avslutas

Välkomna // Styrelsen

BilagaStorlek
1-Principer för fusion-2015-02-12.pdf52.05 kB
3-Information_Steg1_Fusion_2015-03-15.pdf126.88 kB