Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd

Lägesrapport juni 2012 från Långserud

Fyra fiberföreningar Tveta, Svanskog, Huggenäs och Långserud har under hela 2011 och hittills under 2012 jobbat intensivt med att säkra Landsbygdsnätets framtid. Under hela byggtiden fram till hösten 2010 har vi fått gissa oss till det ekonomiska läget, och när slutsummeringen äntligen kom krävdes vi på ersättning för kostnader i stamnätet - den nätdel som SäKom lovat finansiera. I kombination med allt dystrare rapporter om intresset för anslutning i tätorten bestämde vi oss för att säkerställa medlemmarnas insatser innan vi betalade. För att inte äventyra fibernätets framtid såg oss tvingade att ändå betala det man krävde i december 2011, innan vi fått alla svar. Vi fortsätter trots det arbetet på att säkra det fina nät vi byggt tillsammans.

Status för samarbetet fiberföreningarna – SäKom
Det finns ett samarbetsavtal mellan alla nätägare i Landsbygdsnätet, som SäKom och föreningarnas gemensamma förening SäBy (på fullmakter från fiberföreningarna) skrivit under. I avtalet slås fast att samtliga avtalsparter har rätt till full insyn i och rätt till inflytande på nätets ekonomi och driftkvalitét. Dessutom utlovas att landsbygdsnätets ekonomi skall vara helt skild från SäKoms övriga verksamhet.

SäKom ger bara SäBy rätt till att få nyttja möjligheterna enligt avtalet, och uppdelningen av ekonomin är ännu inte helt genomförd.
Föreningarna är olika intresserade av att ha insyn, och SäBy har ända från starten av fiberbygget valt att gå på linjen att låta SäKom och dess VD hantera dessa frågor.
Våra fyra föreningar vill ha mer insyn och påverkan på ekonomin för att fullt ut kunna bevaka medlemmarnas intressen. Vi kan alltså inte nå dit med hjälp av samarbetsavtalet. Vi har genom att studera officiella dokument (EU-redovisningar och SäKoms årsredovisningar) ändå delvis lyckats skaffa oss insyn i ekonomin – åtminstone i efterskott.

Sommaren 2011 upptäckte vi på det sättet att kommunens bidrag var bokfört så att både räntor och avskrivningar (sammanlagt ca 1 mkr/år) belastade driftintäkterna. Räntan togs bort omgående av SäKom när vi protesterade, men först efter nya beslut i Säffle kommunfullmäktige slopades även avskrivningarna.

Hösten 2010 redovisades det stora underskottet i investeringen, som SäKom (och SäBy) alltså krävde att föreningarna skulle betala. Under 2011 fördes en delvis upprörd diskussion med SäKom om förutsättningarna för att gå med på betalning. Under hösten kunde de fyra föreningarna ändå förhandla fram löften från SäKom att tillmötesgå föreningarnas krav som skulle säkra våra investeringar i ett alltmer ekonomiskt pressat SäKom. Kraven skulle uppfyllas innan betalningen före årsskiftet 2011/12, men det var långt kvar i december-11.
Efter löften från både SäKom och SäBy om att jobba vidare på lösningar beslutade de fyra föreningarna att ändå betala den del av underskottet som fördelats på dem.
Risken för nätet bedömdes som överhängande om betalningen uteblev.

Hittills under 2012 har kraven preciserats och delvis förts framåt, men fortfarande återstår 5 av 7 punkter att uppfylla. SäBy med den nya ledningen och därmed övriga föreningar har anslutit sig till kravet att uppfylla löftena.
Vi fyra föreningar anser att det nu är hög tid för konkreta resultat, SäKoms ekonomi förvärras för varje dag, och våra insatser i investeringen behöver säkras snarast möjligt.

Nedan följer några av de krav vi ställt och som ännu inte är helt uppfyllda:

· Samarbetsavtalet:
Avtalets grundtankar är bra för alla parter, men tillämpningen behöver stabila rutiner som efterlevs. En del punkter är vagt beskrivna och behöver preciseras.
Föreningarna kräver att tydliga rutiner skapas och förtydliganden görs enligt de förslag som LRF konsults utredning tog fram hösten 2011.

· Hembudsavtal:
Ett särskilt avtal skulle ingå i samarbetsavtalet, där reglerna skulle beskrivas för vad som ska hända vid ägarförändringar av nätet eller för nätägarna. Vi kräver att avtalet förverkligas.

· Egen redovisning för Landsbygdsnätet
En del av de avgifter vi betalar för tjänsterna i nätet ska komma tillbaka till oss nätägare, ett slags näthyra. Det kallas kickback. Den kickback som kommer från Landsbygdsnätets kunder ska användas i det nätet, och bara där, till drift och service mm. SäKom sköter driften av nätet och för att säkerställa att pengarna används rätt krävs att Landsbygdsnätet särredovisas i SäKom. Vi kräver en helt separerad redovisning.

· SäKoms ekonomi
För att undvika ryktesspridning om SäKom och i tid kunna vidta åtgärder behöver föreningarna få regelbunden insyn i SäKoms ekonomiska utveckling, både planer och det verkliga utfallet. Vi kräver en återkommande redovisning via SäBy som visar att SäKom har full kontroll över sin ekonomi.

Här följer slutligen en sammanfattning av det vi gjort hittills.
Du som medlem i en fiberförening kanske undrar vad vi i styrelserna gjort för att kraven skall uppfyllas. I korta drag är det följande:

· Skillnaden mellan SäKoms och våra beräkningar.
Långserud har till slut fått tillgång till delar av SäKoms bokföring. En genomgång visar på flera frågetecken i miljonklassen kring investeringen som behöver utredas vidare. Dels är det skillnader mellan den slutredovisning föreningarna fick i samband med kraven om betalning och SäKoms officiella årsredovisning för projektet, dels att avsevärt mer material köpts in än som redovisats. Dessutom finns stora underskott i de löpande utgifterna fram till idag som behöver fördelas mellan landsbygdsnätet och övriga delar av SäKoms verksamhet. Även de löpande kostnaderna från start, hur EU-pengarna har använts och investeringskostnader efter EU-projektet har studerats, men en snårig bokföring gör att detta behöver utredas ytterligare.

· Brev till SäKom
Svanskogs fiberförening har skickat två brev till SäKom, ett där man frågar om orsaken till skillnaderna i redovisningarna och ett där man önskar redovisning av hur SäKom ser på våra utestående krav. Båda breven skickades i månadsskiftet april/maj, men ännu har inget svar kommit.

· Beräkning av ägarandelar i nätet.
SäKom har presenterat en beräkning av SäKoms resp. föreningarnas ägarandelar i Landsbygdsnätet. Tveta har granskat denna beräkning och funnit stora felaktigheter. Detta har man begärt svar på av SäKom men ännu har man inte fått någon reaktion därifrån.

· De fyra föreningar Tveta, Svanskog, Huggenäs och Långserud
· Vi har regelbundet träffats för att analysera läget och besluta hur vi går vidare. Samarbetet har på det sättet varit ett gemensamt arbete för både våra egna medlemmar, men naturligtvis med medlemmarnas bästa i alla föreningar som ledstjärna.

Kom till din fiberstämma och ställ fler frågor till din egen styrelse om hur de tänker kring Landsbygdsnätets framtida ekonomi och kvalité.